Trappers’ Corral

Westerners International CZ o.s.

 • logo TC

  Šerif Corralu:


  Zbyněk Skořepa

  Sídlo Corralu:


  Veleslavínská č.p.42

  Praha 616 - Veleslavín

  162 00

  tel. 776 555 518

  e-mail: trappers@westerners.cz

  IČO: 45248028

  DIČ: CZ45248028

  Bankovní spojení:

  č.ú.2100345494/2010

Řád knihovny Trappers´ Corralu

Přidal Joe 28. 6. 2009

Řád knihovny Trappers´ Corralu W.I. – CZ o.s. 

 

1.        Základní ustanovení

TC zřídil pro své členy knihovnu, která se až do odvolání nachází v klubovně TC na adrese Veleslavínská  č.p. 42, Praha 616.

Tato knihovna slouží především jako zdroj informací o hobby a za tímto účelem shromažďuje české i cizojazyčné publikace mající vztah k oblasti zájmu TC a koordinuje jejich překlady do češtiny. 

Chod knihovny zajišťuje správce knihovny a jeho zástupce jmenovaní VH nebo RC. Jejích služeb mohou až na výjimky určené knihovníkem využívat pouze členové TC.

 

2.        Správa majetku

Nákup finančně náročnějších knih schvaluje RC nebo sheriff (VR) na základě návrhu správce knihovny, který bere v úvahu návrhy ostatních členů. O běžných nákupech knih, případně pořizování kopií rozhoduje správce sám. Totéž platí pro vyřazování knih z fondu knihovny.

Správce knihovny dále zajišťuje technické a organizační zázemí, např. vazby a obalování knih, jejich přehledné uspořádání a pod. Vede pravdivou evidenci knih v knihovně a jejich výpůjček; je povinen mít o majetku knihovny přehled a v případě zanedbání povinností za ztráty a poškození knih nese hmotnou zodpovědnost. V přiměřených intervalech v TB zveřejňuje seznam nových knih a aktuální úplný seznam knih.

 

3.    Služby členům TC

Knihovna zajišťuje ze svých fondů členům knihy (případně časopisy, mapy apod.…), které je možné studovat na místě (mimo kazet) nebo si zapůjčit domů za podmínek stanovených v bodě 4. Správce má právo rozhodnout, které knihy domů nepůjčí. Dále zajišťuje dle možností kopie knih, jejich částí  nebo překladů.

   Individuální služby si musí člen sjednat se správcem nebo jeho zástupcem písemně nebo telefonicky v dostatečném časovém předstihu, správcovou povinností totiž není vyhovět okamžitě.

Překlady literatury zadává správce knihovny s ohledem na přání členů, také provádí nebo zadává závěrečnou korekturu a případně grafickou úpravu. Za vypracování překladu zadaného knihovnou a řádně revidovaného obdrží překladatel poukázku, kterou může vybrat za výdaje v rámci TC. Překlad je odměňován poukázkou na symbolickou částku 50 Kč za stránku (orientačně formát A4, popsaná písmem velikostí 10).

 

4.    Výpůjční řád

Knihy, časopisy a další publikace i ostatní nosiče se půjčují domů na dobu jednoho měsíce. Tuto lhůtu je možné před jejím vypršením po dohodě se správcem prodloužit v případě, že o knihu zatím neprojevil zájem jiný člen. Během výpůjčky je člen povinen se ke knize chovat šetrně a bez souhlasu knihovníka jí nepůjčovat ani nekopírovat dalším osobám (zvláště nečlenům TC).

   Za každý měsíc a titul se platí stanovená částka, která je zaznamenána do výpůjční karty, společně se jménem člena a datem výpůjčky. Půjčovné se neplatí, když je publikace zapůjčena k propagaci TC nebo pro potřeby TB, v těchto případech se se správcem knihovny domlouvá i individuální výpůjční doba.

Knihy je nutno vracet buď osobně správci knihovny, nebo předem dohodnutým způsobem. Pokud je publikace zasílána poštou (pouze na adresu správce knihovny), musí být poslána jako cenina, jinak by musel v případě její ztráty nahradit člen plnou hodnotu, stejně jako kdyby knihu ztratil. V případě poškození knihy její odbornou opravu zajistí sám nebo jí alespoň zaplatí. Zničení či ztráta se má hlásit okamžitě – ušetří se tím na pokutách za včasné nevrácení.

Správce knihovny má právo vyžadovat při půjčování publikací domů kauci, jejíž výši stanoví až do plné ceny knihy. Správce knihovny jí přijme při půjčení knihy a vystaví na ní potvrzení, zpátky je vyplacena při řádném vrácení knihy. Pokud se při vracení naskytnou problémy, pokuta, náhrada za poškození nebo ztráty knihy, se hradí přednostně z této kauce. Při nevrácení propadá kauce celá.

 

5.   Sankce při nedodržení výpůjčního řádu

Pozdní vrácení vypůjčené knihy se řeší pokutou. Pokuta je 50 Kč za každý započatý měsíc po uplynutí řádné výpůjční doby. Pokud se to opakuje, může správce knihovny rozhodnout, že si dotyčný nebude moci půjčovat knihy domů, nejdéle však na dobu jednoho roku.

Nebude-li titul vrácen do dvou měsíců, bude jméno dlužníka zveřejněno v TB, po půl roce má správce knihovny právo vyžadovat vyloučení dotyčného z TC pro nedodržování stanov. Drahé tituly mohou být vymáhány i soudní cestou.

 

 

 

6.   Financování knihovny

Knihovna se financuje stanovenou částí členských příspěvků, dobrovolnými dary a poplatky jako např.: půjčovné, ošmatné, pokuty aj. Každý člen přispívá ročně částkou 50 Kč, která je součástí členských příspěvků. Půjčovné činí 10 – 20 Kč za 1 titul na 1 měsíc,. Tzv. ,,ošmatné´´je 5 Kč za každou návštěvu knihovny.

Z těchto peněz se pořizují nové knihy, jejich překlady, vazby a režijní náklady. Poštovné a další výdaje spojené s posíláním knih a kopírováním hradí členi v plné výši. 

        Poplatky předávají členi pouze osobně správci knihovny nebo složenkou na adresu správce. Na požádání vystavuje správce knihovny na poplatky od členů potvrzení. Platí se při půjčením nebo dle dohody se správcem.

       Účty knihovny jsou vedeny v souladu se směrnicemi pro hospodaření.

 

7.   Závěrečné ustanovení

Změny  tohoto řádu přijímá sheriff (VR), RC nebo VH.

Jakékoliv porušení knihovního řádu je zároveň porušení stanov TC.

 

Schváleno RC dne:  31.3.2001